Uzņemšana neklātienes studijās 2016./2017. mācību gadā

No 15. augusta līdz 20. augustam notiks uzņemšana nepilna laika (neklātienes) studiju programmās «Enerģētika un elektrotehnika», «Elektrotehnoloģiju datorvadība».

Informācijas par studiju programmu «Enerģētika un elektrotehnika» šeit
Informācija par studiju programmu «Elektrotehnoloģiju datorvadība» šeit
Uzņemšanas laiks:
• 2016. gada uzņemšana neklātienes studijām norisināsies no 15.-26. augustam.
• Dokumentu iesniegšana Piebalgas ielā 3, Cēsis no plkst. 10 līdz 15.

Iestāšanās pamatprasības:
• Nepilna laika (neklātienes) maksas studiju programmās uzņem bez CE sertifikātiem, ja izpildītas šo noteikumu augstāk minētā punkta prasības un samaksāta priekšapmaksa atbilstoši RTU noteiktajai samaksas kārtībai.

Pieteikšanās studijām:
• Personīgi ierodoties un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds vai vārds kā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments un jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecina uzvārda vai vārda maiņu (piem. laulību apliecības kopija).
• Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
• Pieteikumam jāpievieno dokumenta par iepriekšējo izglītību un atzīmju izraksta kopija, pases personas datu sadaļas kopija (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
• Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas maksa 30 EUR apjomā. Bāreņi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

Reflektantu ieskaitīšana:
• Līdz 26.08.2016 jāiemaksā studiju maksa par pirmo mācību pusgadu. Pēc reflektantu ieskaitīšanas RTU studējošo skaitā, studiju līgumu slēdz RTU Cēsu filiālē.

Vairāk par studijām var uzzināt pa tālr. 64119003 vai rakstot cesis [at] rtu.lv