Enerģētika un elektrotehnika

enerģētika studiju programma

Enerģētikas un elektrotehnikas studijas sniedz zināšanas enerģijas ražošanā, ražošanas tehnoloģijās un to izmantošanā, enerģijas pārvadīšanā un sadalē, kā arī racionālā tās izmantošanā.

Pieaugošais pieprasījums pēc enerģijas resursiem visā pasaulē, enerģētikas nozari veido par ļoti dinamisku un izaicinājumiem pilnu vidi, kurā tiek radītas un izmantotas gan jaunākās tehnoloģijas, gan IT inovācijas, lai sniegtu arvien efektīvākus risinājumus finansiāli pieejamākas un videi draudzīgākas enerģijas nodrošināšanā.

Darba tirgū kvalificēti enerģētikas inženieri ir ļoti pieprasīti un labi apmaksāti speciālisti.  Enerģētikas un elektrotehnikas studiju programmas absolventiem ir plašas darba iespējas dažādās nozarēs – rūpniecībā, enerģētikā, būvniecībā, projektēšanas birojos u.c.

Iegūstamais grāds: Inženierzinātņu bakalaura grāds elektrozinātnē

Studiju ilgums: 3 gadi pilna laika studijas; 4 gadi nepilna laika studijas

Studiju norises vieta: Cēsis

Budžeta vietas: 5

Mācību maksa: 2700 EUR pilna laika studijas; 1600 EUR nepilna laika studijas

Kādēļ studēt Enerģētiku un elektrotehniku Cēsīs:

1. Pasniedzēji: studiju programmas kursus pasniedz pasniedzēji no Rīgas Tehniskās universitātes, kuri strādā gan nozarē, gan darbojas zinātnē, kas nozīmē, ka iegūtās zināšanas ir ne tikai nozarē aktuālas, bet arī vērstas uz nozares attīstību un inovāciju veidošanu.

2. Darbs nelielās grupās: salīdzinoši nelielais studentu skaits nodrošina ciešu kontaktu ar pasniedzēju, kas ļauj daudz detalizētāk apgūt studiju vielu, kā arī nodrošina visiem studentiem nepieciešamo tehnisko aprīkojumu. Studiju process ir vērsts uz grupu darbu, kas palīdz studentiem veidot prasmes darboties komandā.

3. Starpdisciplināra sadarbība: RTU Cēsu studiju un zinātnes centra struktūra ļauj un veicina ciešu sadarbību starp studentiem dažādās studiju programmās. Studenti darbojoties dažādās komandās un piedaloties starpdisciplinārā mācību procesā, gūst pieredzi reālā komandas darbā, ko veido dažādu nozaru pārstāvji, kā arī iegūst izpratni par citām nozarēm.

4. Budžeta vietas: pilna laika klātienes studijās ir pieejamas valsts finansētas budžeta vietas.

5. Stipendijas: ikviens students, kurš studē valsts budžeta finansētajās studiju vietās, var pretendēt uz stipendiju.

STUDIJU PROCESĀ TU:

  • Apgūsi elektrisko tīklu un sistēmu, elektrisko mašīnu un aparātu darbības analīzes metožu lietošanu un analīzi,
    izmantojot datortehniku un atbilstošu programmatūru;
  • Iegūsi prasmes teorētiskās zināšanas izmantot konkrētu uzdevumu risināšanai elektrotehnikā un elektroenerģētikā;
  • Apgūsi pētījumu veikšanu par elektrotehnisko iekārtu darbības plānošanu un veikšanu;
  • Iegūsi izpratni par ekonomiskās darbības pamatiem.

Enerģētika
Elektrozinātnes pamati
Datortehnika
Elektroapgādes optimizācija
Elektriskās stacijas, tīkli, sistēmas
Elektroapgāde un elektroiekārtas
Enerģētisko sistēmu automatizācija
Elektriskās mašīnas un aparāti, u.c.

Vairāk par studiju programmu un apgūstamajiem priekšmetiem “Enerģētikas un elektrotehnoloģiju” studiju programma

Pabeidzot studijas, Tu varēsi strādāt uzņēmumos, kuros ir elektrotehniskās iekārtas, kas nodarbojas ar elektroenerģijas ražošanu, pārvadi un sadali, vai ar elektrotehnisko iekārtu ražošanu un realizāciju.

Studiju process tiek realizēts lekciju, praktisko nodarbību un laboratorijas darbu veidā. Bez tam studentiem jāveic liels patstāvīgā darba apjoms. Studiju noslēgumā studenti izstrādā un aizstāv bakalaura darbu.