Pieteikšanās nepilna laika neklātienes studijām

Reģistrēšanās nepilna laika neklātienes studijām līdz 28. augustam, pa tālr. 64119003

Nepieciešamie dokumenti:

1. Derīga pase vai Personas apliecība;
2. Iepriekšējās izglītības atestāts vai diploms;
3. Pielikums – sekmju izraksts;
4. CE sertifikāti;
5. Laulības apliecība, ja dokumenti ir ar citu uzvārdu.
6. Reģistrācijas maksas apliecinājums (izdruka no interneta bankas) vai var apmaksāt uz vietas interneta bankā. Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas maksa 30 EUR apjomā. Bāreņi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
Reģistrācijas maksas kārtība.

Reģistrācijas maksa 35€ 

  •  Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds vai vārds kā pasē, ir jāuzrāda arī dokuments un jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecina uzvārda vai vārda maiņu (piem., laulību apliecības kopija).
  • Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).

Reflektantu ieskaitīšana:

  1. Studiju programmā reflektants ir reģistrējies, ja ir veicis pirmo studiju iemaksu līdz rēķinā norādītam termiņam.
  2. Pēc reflektantu ieskaitīšanas RTU studējošo skaitā, studiju līgumu slēdz RTU Cēsu studiju un zinātnes centrā.