Nepilna laika neklātienes studijas

RTU Cēsu studiju un zinātnes centrā ir iespēja studēt nepilna laika studijās. Neklātienes studijās piedāvājam studēt Elektrotehnoloģiju datorvadību. Studijas pilnā apmērā tiek realizētas RTU Cēsu studiju un zinātnes centrā.

Studijas vieta: Cēsis

ELEKTROTEHNOLOĢIJU DATORVADĪBA

Izglītība:Profesionālais bakalaura grāds elektrotehnikā
Profesionālā kvalifikācija: elektroinženieris 
Studiju ilgums: 5 gadi
Studiju vieta: Cēsis
Studiju programmas apraksts 

Pieteikšanās neklātienes studijām 

  • Personīgi ierodoties un ar dokumentiem apliecinot savu personību un studiju uzsākšanai nepieciešamo iepriekšējo izglītību. Ja kādā no iesniegtajiem dokumentiem ir cits personas uzvārds vai vārds kā pasē, tad jāuzrāda arī dokuments un jāiesniedz dokumenta kopija, kas apliecina uzvārda vai vārda maiņu (piem. laulību apliecības kopija).
  • Pilnvarojot citu personu, pilnvarotajai personai jāuzrāda  notariāli apstiprināta pilnvara, piesakāmā personības apliecinoša dokumenta kopija un piesakāmās personas studiju uzsākšanai nepieciešamās iepriekšējās izglītības dokumentu kopijas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
  • Pieteikumam jāpievieno dokumenta par iepriekšējo izglītību un atzīmju izraksta kopija, pases personas datu sadaļas kopija (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
  • Piesakoties studijām, jāmaksā reģistrācijas maksa 35EUR apjomā.
    Bāreņi ir atbrīvoti no reģistrācijas maksas (dokumentu oriģināli jāuzrāda).
    Reģistrācijas maksas kārtība.

Piesakies studijām, tālr. 64119003