Studijas RTU Cēsu studiju un zinātnes centrā

Studiju programmu veidi, līmeņi, formas

RTU Cēsu studiju un zinātnes centrs īsteno Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās akadēmiskās, profesionālā bakalaura un bakalaura studiju programmas, kā arī 1. līmeņa profesionālās augstākās izglītības (koledžas) studiju programmu.

Iegūstot augstāko izglītību RTU Cēsu studiju un zinātnes centrā, absolvents var turpināt studijas RTU maģistrantūras un doktorantūras studiju programmās.

RTU īstenotās studiju programmas atbilst Eiropas Savienības augstākās izglītības vienotās telpas un Boloņas deklarācijas nostādnēm un Latvijas un Eiropas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmeņiem.