Uzņēmējdarbība un vadīšana RTU Cēsis

Programma veidota tā, lai mūsdienu tehnoloģiju, sabiedriskās un ekonomiskās vides un darba tirgus mainīgajos apstākļos jaunie uzņēmēji un vadītāji iegūtu daudzpusīgas darbam nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Ņemot vērā darba devēju ieteikumus, studiju programmā ir paredzēta iespēja specializēties mārketinga un grāmatvedības jomā.

Uzņēmējdarbība un bizness ir viens no populārākajām studiju virzieniem visā pasaulē. Uzņēmējdarbības un vadīšanas studijas sniedz plašu spektru zināšanu, kas ir pieprasītas darba tirgū un prasmju, ko augsti vērtē darba devēji. Uzņēmējdarbība un bizness kopumā skar lielāko mūsdienu sabiedrības daļu, tādēļ karjeras iespējas uzņēmējdarbības absolventiem ir ļoti plašas.
Studiju programmas absolventi var strādāt dažādās specialitātēs un nozarēs – finanšu sektorā, grāmatvedībā, darboties mārketinga, pārdošanā un tirdzniecībā, personālvadībā vai strādāt par biznesa konsultantiem. Studiju procesā iegūtas zināšanas un prasmes palīdzes veidot pašiem savu uzņēmumu vai jaunuzņēmumu.

Studiju programma Uzņēmējdarbība un vadīšana sniedz pamatzināšanas uzņēmējdarbības un vadības principos, kā arī sniedz iespēju specializēties mārketinga jeb tirgzinības nozarē.

STUDIJU PROCESĀ TU:

  • Apgūsi, kā izmantot teorētiskās un praktiskās zināšanas un prasmes uzņēmuma un tā struktūrvienību efektīvai darbībai;
  • Apgūsi, kā plānot un prognozēt uzņēmuma efektīvu un racionālu darbību atbilstoši noteiktajiem mērķiem, ekonomiskajai videi un darba tirgus situācijai;
  • Varēsi pilnveidot analītiskās spējas, iemaņas profesionālo problēmu izvirzīšanā un ar to saistīto uzdevumu risināšanā, projektu izstrādāšanā;
  • Iegūsi prasmes lēmumu pieņemšanā;
  • Apgūsi prezentācijas un pārskatu veidošanas principus;
  • Apgūsi projektu un resursu vadību.

STUDIJU PRIEKŠMETI:

Ekonomika
Mazum un vairumtirdzniecības vadīšana
Grāmatvedība
Saimnieciskās un darba tiesības
Tirgzinības
Starptautiskās tirgzinības
Pārdošanas veicināšana
Uzņēmējdarbības organizēšana un plānošana

Vairāk par studiju programmu un apgūstamajiem priekšmetiem “Uzņēmējdarbības un vadības” studiju programma

Kādēļ studēt Uzņēmējdarbību un vadīšanu Cēsīs:

1. Pasniedzēji: studiju programmas kursus pasniedz pasniedzēji, kuri strādā gan nozarē, gan darbojas zinātnē, kas nozīmē, ka iegūtās zināšanas ir ne tikai nozarē aktuālas, bet arī vērstas uz nozares attīstību un inovāciju veidošanu.

2. Individuālā pieeja: Studijas tiek realizētas nelielās grupas, kas veicina daudz ciešāku sadarbību starp pasniedzēju un studentu, palīdzot izprast un apgūt studiju vielu.

3. Darbs grupās un starpdisciplināra sadarbība: RTU Cēsu studiju un zinātnes centra struktūra ļauj un veicina ciešu līdzdarbošanos starp studentiem dažādu studiju programmu ietvaros. Studenti, darbojoties dažādās grupās starpdisciplinārā mācību procesā, gūst pieredzi reālā komandas darbā, ko veido vairāku nozaru pārstāvji, kā arī izpratni par citām nozarēm.

4. Dalība nozares pasākumos: liela uzmanība studiju procesā tiek vērsta uz dažādu nozares semināru, konferenču un citu pasākumu apmeklēšana, gūstot priekšstatu par procesiem un tendencēm uzņēmējdarbības vidē, kā arī iespēju dibināt kontaktus ar potenciālajiem darba devējiem vai sadarbības partneriem.

4. Budžeta vietas: pilna laika klātienes studijās ir pieejamas valsts finansētas budžeta vietas.

5. Stipendijas: ikviens students, kurš studē valsts budžeta finansētajās studiju vietās, var pretendēt uz stipendiju.

Iegūstamais grāds: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā (koledžas) izglītība, tirgzinību un tirdzniecības speciālista kvalifikācija

Budžeta vietas: 8

Studiju ilgums: 2 gadi

 Studiju norises vieta: Cēsis

Mācību maksa gadā: 1600 EUR