Uzņēmējdarbība un vadīšana

Pirmā līmeņa profesionālā augstākā

Programma veidota tā, lai mūsdienu tehnoloģiju, sabiedriskās un ekonomiskās vides un darba tirgus mainīgajos apstākļos jaunie uzņēmēji un vadītāji iegūtu daudzpusīgas darbam nepieciešamās teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas. Ņemot vērā darba devēju ieteikumus, studiju programmā ir paredzēta iespēja specializēties mārketinga un grāmatvedības jomā.

Studiju programmas mērķis ir nodrošināt iespēju iegūt profesionālās kompetences uzņēmējdarbībā, padziļināti specializējoties vienā no trijām studenta izvēlētajām kvalifikācijām – tirgzinību un tirdzniecības speciālists, personāla speciālists vai grāmatvedis –, un attīstīt studējošajos profesionālo ētiku un sociālo atbildību, kā arī veidot pamatu turpmākām studijām augstākā līmeņa kompetenču iegūšanai.

Ar studiju kursiem var iepazīties ŠEIT.

Iegūstamais grāds: Pirmā līmeņa profesionālā augstākā (koledžas) izglītība, tirgzinību un tirdzniecības speciālista kvalifikācija

Budžeta vietas: 5

Studiju ilgums: 2 gadi

 Studiju norises vieta: Cēsis

Mācību maksa semestrī: 800 EUR