STIPENDIJAS UN KREDĪTI

Uz stipendijas saņemšanu var pretendēt visi valsts budžeta finansētajās studiju vietās studējošie, kuri atbilstoši RTU Studiju rezultātu vērtēšanas nolikuma prasībām pirmajā reizē ir nokārtojuši visus paredzētos pārbaudījumus iepriekšējā sesijā un kuriem nav akadēmisko parādu.

Uz stipendiju var pieteikties līdz katra mēneša 10. datumam.
Stipendiju veidi

Ikmēneša stipendija

Ikmēneša stipendiju uz vienu semestri piešķir studentiem konkursa kārtībā, pamatojoties uz sesijā iegūtajām atzīmēm. Katru mēnesi students saņems 99,60 EUR. Stipendija netiek piešķirta jūlijā un augustā.

Vienreizējā stipendija

Vienreizējo stipendiju studenti var saņemt gan par nopelniem studijās un ārpus tām (dalība dažādos pasākumos, teicamas sekmes) gan pieteikties tai, ja ir nepieciešamība pēc papildu finanšu līdzekļiem, piemēram, ja piedzimst bērns. Vienreizējās stipendijas apmērs ir līdzvērtīgs vienai ikmēneša stipendijai, taču atsevišķos gadījumos var tikt piešķirtas arī paaugstinātās stipendijas divu ikmēneša stipendiju apjomā.

Ja diviem vai vairākiem studējošajiem ir vienlīdzīgas sekmes

prioritārā secībā tiek ņemta vērā šo studējošo piederība šādām sociālajām grupām:
1. invalīds, bārenis vai bez vecāku apgādības palikušais;
2. studējošais, kura ģimenei ir piešķirts trūcīgās ģimenes statuss;
3. studējošais no ģimenes, kurā ir 3 vai vairāk bērnu;
4. studējošais, kura ģimenē ir viens vai vairāki bērni.

Studiju un studējošā kredīti ar valsts galvojumu

Students var pieteikties un saņemt studiju kredītu (studiju maksas segšanai) un studējošā kredītu (ikmēneša tēriņiem) vai abus kredīta veidus vienlaikus.

Nepieciešamie dokumenti:

  • pieteikuma anketa (pieejama mājaslapā vai RTU Cēsu studiju un zinātnes centra administrācijā;
  • pase;
  • studiju kredīta pieprasītājiem – dokuments, kas apliecina, ka par studijām vismaz daļēji ir samaksāts.

Kad ir saņemts apstiprinājums no RTU Kredītu piešķiršanas komisijas un IZM Studiju un zinātnes administrācijas, jādodas uz banku slēgt kredīta un galvotāja līgumus.

Kontaktinformācija: Tālrunis: 67089465, e-pasts: krediti [at] rtu.lv